Powershell: Cmdlets

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

Práce se soubory

Set-Location
Get-ChildItem
New-Item -ItemType Directory/File název
Copy/Remove-Item název

Další commandlety pro práci se soubory a adresáři: Docs.Microsoft.com → Working with Files and Folders


Zpracování objektů

Compare-Object


Uživatelské účty a skupiny

Vytvoření účtu

Vytvoření účtu (systém se zeptá na heslo):

New-LocalUser -Name username -FullName "Jméno pro zobrazení na přihlašovací obrazovce"

Vytvoření účtu s nastavením hesla:

$Pass = Read-Host "Zadej heslo účtu username" -AsSecureString
New-LocalUser -Name username -FullName "Jméno pro zobrazení na přihlašovací obrazovce" -Password $Pass

Vytvoření účtu bez hesla:

New-LocalUser -Name username -FullName "Jméno pro zobrazení na přihlašovací obrazovce" -NoPassword
Práce se skupinami

Zařazení uživatelského účtu do skupiny:

Add-LocalGroupMember -Group "Skupina" -Member "username"

Zjištění členů skupiny:

Get-LocalGroupMember -Group "Skupina" 

Při vytvoření účtu je vhodné uživatele zařadit do některé z těchto dvou skupin:

  • Users ... běžný uživatel, který se může přihlásit (bez zařazení do této skupiny se nemůže přihlásit)
  • Administrators ... bude to účet správce
Nastavení účtu

Změna hesla:

$Pass = Read-Host "Zadej nové heslo účtu username" -AsSecureString
Set-LocalUser username -Password $Pass

Odstranění hesla (nastavení prázdného hesla) — nedoporučujeme:

Set-LocalUser -name username -Password ([securestring]::new())

Změna jména:

Set-LocalUser username -FullName "Nové jméno"

Zablokování/odblokování účtu:

Enable-LocalUser username
Disable-LocalUser username

Správa počítače

Součásti Windows
Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Hyper-V –All
Disable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Hyper-V-All


Get_WmiObject — informace o počítači
 Get-WmiObject -Class Win32_Bios
 Get-WmiObject -Class Win32_Product
 Get-WmiObject -Class Win32_OperatingSystem
Get-WmiObject -Class Win32_OperatingSystem | Select Caption, Version
  • Vypíše edici a verzi systému.


Kontrola a oprava chyb
sfc /scannow
DISM /Online /Cleanup-Image /CheckHealth
Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth


Active Directory

Get-ADComputer


Podpůrné nástroje

Get-FileHash soubor [-Algorithm MD5 | SHA256 | ...]
Invoke-WebRequest url
Invoke-WebRequest www.oauh.cz -UseBasicParsing


Práce s textem

ConvertTo-Csv | -Xml | -Html
Get-Service | ConvertTo-Html -Property name, status
Import- | Export-Csv
Import- | Export-CliXml
Out-File -Path path...

Práce s XML

$x = [xml](cat file.xml)


Společné přepínače

-WhatIf
-Confirm
-Verbose


Práce s aliasy


Související stránky


Zdroje

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje