Zabezpečení proti chybám

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

Cíle a omezení kontroly chyb

Cíl

Cílem je upravit odesílaná data tak, aby příjemce poznal, zda při přenosu došlo k poškození dat (chybě).

Princip kontroly dat
  1. Příjemce a odesilatel musí předem vědět, jaký kontrolní mechanizmus budou používat!
    • Buď je to stanoveno protokolem, nebo se dohodnou předem.
  2. Odesilatel k odesílaným datům připojí navíc kontrolní posloupnost bitů, vytvořenou podle smluveného pravidla.
  3. Příjemce zkontroluje, jestli kontrolní posloupnost odpovídá datům.
    • Pokud kontrolní posloupnost odpovídá datům, příjemce považuje data za správná.
    • Pokud kontrolní posloupnost neodpovídá přijatým datovým bitům, došlo k chybě při přenosu.
Můžeme najít všechny chyby?

Můžeme si představit, že náhodné poškození dat vnějšími vlivy způsobí stejnou změnu zprávy, jako by zprávu zničil útočník a příjemci záměrně odeslal jinou zprávu se stejným způsobem zabezpečení. U dobrých způsobů zabezpečení je sice velmi málo pravděpodobné, že by taková situace nastala, ale vyloučená není. Takovou chybu žádný mechanizmus kontroly neodhalí.

Běžně používané kódy pro zajištění proti chybám

CRC kódy
Hammingovy kódyParita

Parita je nejjedndušší CRC kód (CRC1). Její výhodou je, že se snadno počítá a můžeme si na ní tedy ukázat principy hledání chyb.

Pro praktické použití v sítích je parita příliš slabým způsobem zabezpečení. Používá se ale například u některých typů operačních pamětí (jiné typy operačních pamětí nepoužívají kontrolní mechanizmy vůbec.

Při použití parity vždy doplníme ke stanovenému počtu datových bitů jeden bit paritní.

Existují dvě varianty:

Postup zabezpečení (odesilatel)

Postup ověření (příjemce)

Příklad

Chceme předat data: 1101001

Příjemce i odesilatel se dohodli předem, že použijí lichou paritu: Odesilatel odešle: 11010011

Příjemce obdrží posloupnost: 11010011

Příjemce zkontroluje zda paritní bit odpovídá pravidlu: celkový počet 1 musí být lichý => Vyhodnotí přenos jako OK! Odstraní paritní bit: 1101001


Příklady

Příklad 1:

Odesilatel chce odeslat data: 1001010 S příjemcem se dohodli na použití liché parity. Jak budou vypadat odeslaná data?

Odpověď: 10010100

Příklad 2:

Odesilatel chce odeslat data: 0011110110010001 S příjemcem se dohodli na použití liché parity tak, že paritní bit vždy předchází každých 8 datových bitů. Jak budou vypadat odeslaná data?

Odpověď: 000111101010010001

Příklad 3:

Příjemce obdržel posloupnost bitů:

101001111

Ví, že odesilatel používá sudou paritu a paritní bit je vždy před osmicí datových bitů. Jsou data v pořádku? Jak vypadají data?

Odpovědi: ano, data vyhodnotíme jako OK (POZOR! Není to 100 % garance, že jsou data správná. Ale tu nemám nikdy.) Data: 01001111

Příklad 4:

Příjemce obdržel posloupnost bitů zabezpečenou lichou paritou, paritní bit následuje po 7 datových bitech. Jsou data v pořádku? Jak vypadají data? Přijatá posloupnost: 101101110111011101111111

Odpověď:

101101110111011101111111
xxxxxxxxxxxxxxxx0111111


Kdy parita selhává?

Pokud nastane chyba v sudém počtu bitů (2 bity, 4 bity, 6 bitů,...), pak paritní bit bude vyhovovat i poškozené posloupnosti a příjemce chybu nepozná. U lichého počtu bitů (1, 3, 5,...) chybu příjemce rozpozná.

Z tohoto důvodu je parita vhodná pouze tam, kde je velmi malá pravděpodobnost chyby a případné chyby nastávají obvykle jen v jednom bitu. (Například u čtení z operační paměti, kde by mohla být poškozena jedna paměťová buňka.)


Další zdroje

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje