Obvody elektrického proudu

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

Zákony

Viz Wikipedia: Ohmův zákon, Kirchhoffovy zákony


Metody řešení

Metoda postupného zjednodušování (pro 1 zdroj)
„Náhledem“ — rozložíme na paralelní a sériové kombinace rezistorů
 1. Výpočet celkového odporu obvodu.
 2. Výpočet celkového proudu.
 3. Dopočítáme napětí a proud na jednotlivých rezistorech.
„Algoritmické“ metody (lze naprogramovat do počítače)
 1. Metoda uzlových napětí
  1. Označíme každý uzel a přiřadíme mu napětí.
  2. Popíšeme soustavou rovnic vztahy mezi napětími.
  3. Vyřešíme soustavu rovnic.
 2. Metoda smyčkových proudů


Metoda postupného zjednodušování

Postup

 1. V obvodu nalezneme rezistory Ra a Rb, které jsou zapojeny buď paralelně, nebo sériově (jedna z variant).
 2. Spočteme odpor kombinace rezistorů Ra a Rb podle známých vzorců.
 3. Nahradíme kombinaci Ra a Rb v obvodu jediným rezistorem Ra, b.
 4. Pokračujeme bodem 1. Opakujeme tak dlouho, až zůstane jediný rezistor R.
 5. Spočteme proud, protékající jediným rezistorem R (pomocí Ohmova zákona).
 6. Postupně se vracíme, nahrazujeme rezistory Ra, b zpět kombinacemi Ra a Rb a počítáme napětí a proud na těchto rezistorech.
  • Pro sériovou kombinaci platí, že proud, tekoucí rezistory Ra i Rb, je roven proudu tekoucímu rezistorem Ra, b.
  • Pro paralelní kombinaci platí, že napětí na rezistorech Ra i Rb, je rovno napětí na rezistoru Ra, b.
POZOR!!! V každém kroku zjednodušení musí být rezistory Ra a Rb zapojeny buď čistě paralelně, nebo čistě sériově!
Při dostatku zkušeností mohu samozřejmě provádět více kroků zároveň, ale vždy musím každý krok zcela dokončit (i když třeba jen v hlavě) a pak teprve mohu provádět další krok!


Vzorce pro zjednodušování

Sériová kombinace:

R{a1, a2,..., an} = Ra1 + Ra2 + ... + Ran

Paralelní kombinace:

1 / R{a1, a2,..., an} = 1 / Ra1 + 1 / Ra2 + ... + 1 / Ran

Vzhledem k tomu, že jsou odpory vždy větší než 0, lze tento vzorec přepsat:

R{a1, a2,..., an} = ( Ra1 . Ra2 . ... . Ran ) / ( Ra1 + Ra2 + ... + Ran )


Příkad

Zapište vzorec pro výpočet napětí a proudu na všech rezistorech obvodu a proud ze zdroje:

Obvody priklad.png

Obvod si můžeme překreslit a posléze zjednodušit:

Obvody priklad-reseni.png

Platí tedy:

R23 = R2 + R3
R123 = R = (R1 . R23) / (R1 + R23) = 
   R1 . (R2 + R3)
  = --------------
   R1 + R2 + R3
  U  UZ . (R1 + R2 + R3)
I = - = -------------------
  R   R1 . (R2 + R3)
U1 = U23 = - Uz
I1 = Uz / R1
I23 = Uz / R23 = Uz / ( R2 + R3 )
I23 = I2 = I3
U2 = I2 . R2 = Uz . R2 / ( R2 + R3 )
U3 = I3 . R3 = Uz . R3 / ( R2 + R3 )


Úkoly

Zapište vzorec pro výpočet napětí a proudu na všech rezistorech obvodu.

 1. Obvody1.png
 2. Obvody2.png
 3. Obvody3.png
 4. Obvody4.png
 5. Obvody5.png
 6. Obvody6.png
 7. Obvody7.png
 8. Obvody8.png
 9. Obvody9.png

Klíč pro řešení

Pozor, uvádíme zde pouze nástin postupu, pro úplné řešení je třeba dosadit vzorce a dopočítat!
 1. R = R1 + R2 + R3; I = Uz / R; Ui = I.Ri pro i ∈ {1, 2, 3}
 2. 1/R23 = 1/R2 + 1/R3; R = R1 + 1/R23; I = Uz/R; U1 = I.R1; U23 = U2 = U3 = Uz - U1; Ii = U23/.Ri pro i ∈ {2, 3}
 3. 1/R12 = 1/R1 + 1/R2; 1/R45 = 1/R4 + 1/R5; R = R12+R3+R45; Uz = U12+U3+U45; U1 = U2 = U12; U12 = I.R12; U3 = I.R3; U45 = I.R45
 4. R12 = R1 + R2; R34 = R3 + R4; 1/R = 1/R12 + 1/R34; Uz = U12 = U34; I12 = I1 = I2 = Uz / R12, I34 analogicky
 5. Jako příklad 3., jen s vypuštěným rezistorem R3.
 6. Jednoduché.
 7. Rezistor R3 můžeme zcela vypustit, je připojen paralelně k přímému vodiči, v našem přiblížení (uvažujeme ideální vodič — odpor vodiče nulový) jím tedy nebude protékat žádný proud a nebude na něm napětí.
 8. Uz = U4 = U123; R123 = R2 + (R1.R3)/(R1+R3)
 9. Je třeba postupovat metodou uzlových napětí nebo smyčkových proudů, nenajdeme zde čistě paralelní ani čistě sériové zapojení.


Další zdroje

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje