Powershell: Cmdlets

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

Práce se soubory

Set-Location
Get-ChildItem
New-Item -ItemType Directory/File
Copy/Remove-Item

Další commandlety pro práci se soubory a adresáři: Docs.Microsoft.com → Working with Files and Folders


Zpracování objektů

Compare-Object


Správa počítače

Uživatelské účty

Vytvoření účtu
New-LocalUser -Name username -FullName "Jméno pro zobrazení na přihlašovací obrazovce"
$Pass = Read-Host "Zadej heslo účtu username" -AsSecureString
New-LocalUser -Name username -FullName "Jméno pro zobrazení na přihlašovací obrazovce" -Password $Pass
New-LocalUser -Name username -FullName "Jméno pro zobrazení na přihlašovací obrazovce" -NoPassword
Zařazení uživatelského účtu do skupiny
Add-LocalGroupMember -Group "Skupina" -Member "username"

Při vytvoření účtu je vhodné uživatele zařadit do některé z těchto dvou skupin:

  • Users ... běžný uživatel, který se může přihlásit (bez zařazení do této skupiny se nemůže přihlásit)
  • Administrators ... bude to účet správce
Nastavení účtu
$Pass = Read-Host "Zadej nové heslo účtu username" -AsSecureString
Set-LocalUser username -Password $Pass
Set-LocalUser username -FullName "Nové jméno"


Správa počítače

Součásti Windows
Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Hyper-V –All
Disable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Hyper-V-All


Get_WmiObject — informace o počítači
 Get-WmiObject -Class Win32_Bios
 Get-WmiObject -Class Win32_Product
 Get-WmiObject -Class Win32_OperatingSystem
Get-WmiObject -Class Win32_OperatingSystem | Select Caption, Version
  • Vypíše edici a verzi systému.


Active Directory

Get-ADComputer


Podpůrné nástroje

Get-FileHash soubor [-Algorithm MD5 | SHA256 | ...]


Práce s textem

ConvertTo-Csv | -Xml | -Html
Get-Service | ConvertTo-Html -Property name, status
Import- | Export-Csv
Import- | Export-CliXml
Out-File -Path path...

Práce s XML

$x = [xml](cat file.xml)Společné přepínače

-WhatIf
-Confirm
-Verbose


Aliasy

Get-Alias
Get-Alias -Name Zástupný_příkaz
Get-Alias -Name dir
Get-Alias -Definition Zastoupený-příkaz
GetAlias -Definition Get-ChildItem

Výstup:

  • dir → Get-ChildItem
  • ls → Get-ChildItem


Související stránky


Zdroje

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje