Dialogy a vyskakovací okna

Z MiS
Verze z 7. 3. 2023, 07:36; Spravce (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání


Vyskakovací okna

Příklad
if (chyba > 3) {
  JOptionPane.showMessageDialog(null, 
      "Tohle píši ve vyskakovacím okně!", 
      "Titulek okna", JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
}


Dialogy pro výběr souboru

Zobrazení jednotlivých typů dialogu
JFileChooser fc = new JFileChooser();
fc.showOpenDialog(this);
Návratová hodnota a vybraný soubor?
JFileChooser fc = new JFileChooser();
int result = fc.showOpenDialog(this);
if (result == JFileChooser.APPROVE_OPTION) {
  File selectedFile = fc.getSelectedFile();
  System.out.println("Uživatel vybral soubor: "+selectedFile.getPath());
} else {
  System.out.println("Uživatel ukončil dialog bez výběru souboru."
  System.out.println("Například zvolil Storno/Cancel.");
}
Výchozí cesta (path)
JFileChooser fc = new JFileChooser(".");


Nastavení filtru souborů zvoleného typu
fc.setFileFilter(new FileNameExtensionFilter("Obrázky", "png", "jpg"));
Příklad použití
JFileChooser fc = new JFileChooser(".");

...

fc.setFileFilter(new FileNameExtensionFilter("Project files", "csv", "prj"));
int vysledek = fc.showOpenDialog(this);
if (vysledek == JFileChooser.APPROVE_OPTION) {
  File zvolenySoubor = fc.getSelectedFile();
  Otevři soubor a zpracuj ho...
}
Další zdroje
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje