Právní problematika a Bezpečnost a ochrana zdraví

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání
Motto: Neznalost předpisů neomlouvá!


Obsah

Cíle

Není možné zajistit, aby nedošlo k žádným úrazům!

Cílem pravidel je:

 1. Podniknout reálně dostupné kroky k zajištění bezpečnosti cvičenců a minimalizaci rizika úrazů.
 2. Zabezpečit cvičitele před případnými právními důsledky nastálých nehod.
  • Musí znát své povinnosti,
  • mít doklady o tom, že zajistil vše potřebné,
  • v případě nehody zajistit svědky a doklady o tom, že nezanedbal(a) povinnosti dohledu.
 3. Mít čisté svědomí, že nehodám, které se staly, nemohl(a) zabránit.


Kdo zodpovídá za co?

Vedoucí cvičitel oddělení
Vedoucí konkrétní akce/cvičební hodiny
Pomahatelé či cvičitelé, kteří vypomáhají
(Lidé s cvičitelským průkazem, kteří se hodiny účastní jako cvičenci)
U cvičenců vždy musí být přítomen jako dozor proškolený cvičitel! (Nikoli jen pomahatel.)


Trestní odpovědnost a pojištění

V případě úrazu musí být zodpovědná osoba schopna prokázat, že nezanedbala povinnosti v dohledu (viz dále)!

V případě, že se prokáže zanedbání
Pojištění cvičenců
V případě jakéhokoli úrazu je vždy třeba úraz zapsat do Knihy úrazů a informovat pracovníky vedení jednoty!
Právní pomoc

Povinnosti dohledu

Dohlížející cvičitel má v hodině celou řadu povinností, které musí splnit.

Vědomosti (které musí mít)

Kontrola prostředí

Vybavení pro poskytnutí první pomoci

Přizpůsobení programu hodiny/akce

Dohled nad úborem a vybavením cvičenců

Režim během cvičení a před ním

Dospělí cvičenci nesmí kouřit
Postup při zjištění, že je nezletilá osoba pod vlivem omamné či jiné zakázané látky

Dozor nad cvičenci

Hygienické předpisy


Postup při vzniku úrazu


Kniha úrazů

Pravidla
Zapisujeme


Nejčastější příčiny úrazů


Předpisy

Řád úrazové zábrany [ČSTV1986]
Metodický pokyn 37 014/2005-25 MŠMT [MŠMT2005]
Provozní řád tělocvičny či jiného zařízení, kde cvičení probíhá


Zdravotní stav cvičenců

Informace o zdravotním stavu cvičenců

Cvičitel vždy musí znát zdravotní omezení cvičenců, zejména:

Rozdělení cvičenců dle tělesné zdatnosti a zdravotní způsobilosti

Souhrn: Co tedy dělat?


Úkoly

 1. Cvičenec křivě doskočil při přeskoku a bolí ho kotník, kulhá. Jak budete postupovat?
 2. Co je třeba udělat před zahájením cvičení na hrazdě?
 3. Zkontrolujte cvičební úbor účastníků školení či cvičenců. Je vše v pořádku? Co všechno kontrolujete?
 4. Rodič si přišel stěžovat, že se během cvičení dítěti v šatně ztratil mobilní telefon. Co budete dělat?


Literatura

[ČSTV1986]
Řád úrazové zábrany Československého svazu tělesné výchovy. Platný od 1. 1. 1986, Československý svaz tělesné výchovy. Český ústřední výbor. Sportpropag, 1986. 40 stran
[MŠMT2005]
Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (č. j. 37 014/2005-25). Dostupný on-line: <http://aplikace.msmt.cz/PDF/JKMPBOZzakudoPV.pdf>
[Průša2008]
PRŮŠA, Jan. Právní problematika a BOZP: Pro cvičitele ČOS. 1. Praha: Česká obec sokolská, 2008.
[POIII]
Právní odpovědnost a úrazová zábrana. Materiál ke školení cvičitelů III. třídy.
[CRDM2001]
Kolektiv autorů. Právní minimum vedoucího dětského kolektivu. Česká rada dětí a mládeže. 2001 Dostupný on-line: <http://www.crdm.cz/view.php?cisloclanku=2004030501>
[Prohlaseni]
JELEN, Tomáš, KOUBEK, Vít. Prohlášení zákonných zástupců dítěte při vstupu dítěte do oddílu sportovní všestrannosti. ČOS, 12. 6. 2014. Dostupný on-line: <http://www.sokol.cz/sokol/index.php?action=zobrazdokument&typdok=2&iddok=3062>
[Sdětmi]
Projekt S dětmi v pohodě — Nebojme se gymnastiky — Prevence
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje